Otevřený dopis MZV k pozvání izraelského ministra zahraničí / Open letter to Czech FM regarding Israeli FM’s visit

Dopis bude předán v rámci happeningu | English below

Lidská práva po česku?

Liebermanova mírová mise v Praze

Jako občanští aktivisté zabývající se otázkou okupované Palestiny se ohrazujeme proti dnešnímu oficiálnímu přijetí izraelského ministra zahraničí Avigdora Liebermana jeho českým protějškem Lubomírem Zaorálkem. Ministr Lieberman je znám svými rasistickými výroky a postoji k Palestincům, považujeme proto za absurdní, že ministerstvo zahraničí téměř současně pořádá konferenci na téma Lidská práva v zahraniční politice pro 21. století.

Již v nedávném otevřeném dopise českému premiérovi Sobotkovi ve věci listopadového společného jednání české a izraelské vlády jsme poukázali na to, že se nelze dovolávat univerzálnosti rovných občanských práv a zároveň respektovat zákony vycházející z principu etnické nadřazenosti. Jsme proto přesvědčeni, že návrh izraelského zákona o občanství definující Izrael jako „židovský stát“, jehož je současný izraelský ministr zahraničí hlavním podporovatelem, je v zásadě diskriminační a v naprostém rozporu s demokratickými hodnotami a normami právního státu, ke kterým se Izrael tak vehementně hlásí. Liebermanovy ultimativní požadavky charakteristické slovy „bez loajality není občanství“ považujeme za nepřípustné nacionalistické vydírání, mající v důsledku zbavit Palestince izraelského občanství. Vidíme v nich zároveň nebezpečnou, ale dlouhodobou snahu izraelských představitelů umlčet vnitřní kritiku izraelských vojenských operací na okupovaných palestinských územích, jak jsme tomu byli nedávno svědky při izraelském útoku v pásmu Gazy.

Ptáme se českého ministra zahraničí, jakou „aktuální bezpečnostní situaci“ chce projednávat s člověkem, který navrhuje své palestinské spoluobčany vystěhovat za hranice státu, popř. je utopit v moři? Ministr Lieberman je znám podněcováním rasové nenávisti a ani jeho snahy zastrašovat palestinské členy Knessetu nemůžeme považovat za přínosné při sdílení bezpečnostních zkušeností. Jistě zajímavým bude výstup z dalšího oficiálního bodu jednání na téma „stav mírového procesu na Blízkém východě“. Liebermanův „mírový plán“ zbavit se Palestinců „ekonomickými pobídkami“ by musel narazit na oprávněný odpor v každé civilizované společnosti. České vládě připomínáme, že podobně jako izraelský premiér Benjamin Netanjahu a jeho strana Likud, usiluje i ministr Avigdor Lieberman se stranou Jisra’el bejtejnu o anexi podstatných částí Západního břehu Jordánu, který je součástí okupovaných palestinských území. Ani to nemůžeme chápat jako posílení „mírových plánů“.

Nepřejeme si, aby naši političtí zástupci jednali s představitelem státu, založeném na etnické výlučnosti, který podle Russellova tribunálu podněcuje ke genocidě a který za tichého souhlasu a s pomocí EU a USA zcela beztrestně ignoruje lidská práva a mezinárodní právo. Jednáním s možným válečným zločincem je legitimizována politika Izraele a domněnka, že pouhý dialog přispěje k “míru” na Blízkém východě je tak zcela iluzorní. Ministr Avigdor Lieberman, který veřejně odmítá mír s Palestinci, je toho pravým dokladem.

Zdeněk Jehlička, iniciativa Ne naším jménem! – za spravedlivý mír na Blízkém východě
Petra Šťastná, Hnutí mezinárodní solidarity (ISM ČR)
Jana Ridvanová, sdružení Přátelé Palestiny

Praha, 18. prosince 2014

Czech style human rights?

Lieberman’s “peace mission” in Prague

As civil society activists interested in the question of occupied Palestine, we protest against today’s official welcome of Israeli Foreign Minister Avigdor Lieberman by his Czech counterpart Lubomír Zaorálek. Minister Lieberman is known for his racist, extremist and nationalist statements and stance towards not only Palestinians living in the occupied territories but also towards Palestinians with Israeli citizenship, including members of Knesset. We find it therefore quite absurd that the Czech Ministry of Foreign Affairs is hosting a conference titled Foreign Policy on Human Rights for the 21st Century while meeting this minister.

In a recent open letter addressed to the Czech Prime Minister regarding the joint meeting of Israeli and Czech governments in November this year, we pointed out that it is impossible to call for universality of equal civil rights and an the same time respect laws based on the principle of ethnic superiority. Therefore we are convinced that the proposal of Israeli law concerning citizenship which defines Israel as a “Jewish state”, and of which the current foreign minister is its main supporter, is discriminatory and in grave collision with democratic values and norms of the rule of law, which Israel tirelessly tries to identify with. We consider Lieberman’s unconditional demands characterized by his words “No loyalty, No citizenship” as unacceptable nationalistic blackmailing with the ultimate goal to strip Palestinian citizens of Israel off their citizenship. Further, we warn against a dangerous and long-term tendency of Israeli politicians to silence internal criticism of Israeli military operations in the occupied territories, as we witnessed not long ago during the Israeli assault on Gaza Strip.

We would like to ask the Czech Foreign Minister which “current security situation” he wants to discuss with a man who is calling for the expulsion of his fellow Palestinian citizens with Israeli citizenship out of the country, or calling for their drowning in the Dead Sea? Minister Lieberman is known for inspiring racial hatred, and in our opinion, his attempts to intimidate Palestinian members of Knesset cannot contribute to sharing of security experience. It will be certainly interesting to see the outcome from the next official discussion point concerning “the status of the peace process in the Middle East”. Lieberman’s “peace plan” to get rid of Palestinians by ways of “financial incentives” would be rightfully condemned in every civilized society. We would like to remind the Czech government that Avigdor Lieberman and his party Yisrael Beiteinu, similarly like Prime Minister Netanyahu and his party Likud, advocates the annexation of essential parts of the West Bank. We cannot perceive this as a strengthening of “peace plans” either.

We do not wish that our political representatives hold talks with representatives of a state based on ethnic superiority, a state which according to the Russell Tribunal incites to genocide, and which – with quiet support and assistance of the EU and the US – enjoys impunity and ignores human rights and the international law. Holding talks with a possible war criminal legitimizes policies of Israel, and a belief that a mere dialog will contribute to a “peace” in the Middle East is an absolute illusion. Minister Lieberman, who publicly refuses peace with Palestinians, is a perfect proof of this fact.

Zdeněk Jehlička, Initiative Not In Our Name! – For a Just Peace in the Middle East
Petra Šťastná, International Solidarity Movement, Czech Republic group
Jana Ridvanová, Friends of Palestine, Czech Republic

Prague, December 18th, 2014

This entry was posted in Kampaně and tagged , . Bookmark the permalink.