Otevřený dopis izraelských občanů českému ministrovi zahraničních věcí / Letter from Israeli citizens to the Czech Foreign Minister

Otevřený dopis izraelských občanů českému ministrovi zahraničních věcí

Prosíme nepodporujte apartheid, rasismus a okupaci – nezvěte Avigdora Liebermana do Prahy

Jsme skupina izraelských občanů, kteří jsou hluboce znepokojeni naší vládou a její politikou rasismu, apartheidu a okupace a způsobem, jakým se Evropská unie na této politice podílí. Dozvěděli jsme se, že má izraelský ministr zahraničí Avigdor Lieberman tento týden navštívit Vaši zemi, aby zde hovořil o „prohlubování zásadní strategické spolupráce“ a „mírovém procesu“, jak o tom informovaly české zdroje. Spolupráce tohoto typu znamená prohloubení spoluúčasti České republiky na zločinech Izraele. Proto Vám píšeme tento dopis a žádáme Vás, abyste se znovu chopili své zodpovědnosti za dodržování základních principů mezinárodního práva a lidských práv v Izraeli/Palestině. Zvláště Vás žádáme, abyste nezval na oficiální státní návštěvu do Prahy izraelského ministra zahraničí, který je nechvalně proslulý svými rasistickými postoji.

Izraelská vláda není žádný mírotvorce. Minulé léto spáchala naše vláda masakr v Gaze. Izraelská armáda zabila přes dva tisíce lidí, včetně více než pěti set dětí.
Masakr v Gaze byl spáchán vládou, v níž ministr Lieberman hraje klíčovou roli. Jakožto člen izraelské vlády je osobně odpovědný za zahájení a schválení útoků na obyvatele Gazy, což představuje závažné porušení mezinárodního práva rovnající se válečnému zločinu.
Nemělo by být opomenuto, že ministr Lieberman je osobně zodpovědný za podněcování rasové nenávisti vůči palestinským občanům Izraele a zasazuje se za jejich odsun z Izraele za pomoci různých „pobídek“.

Pozvání ministra Liebermana do Prahy znamená schválení jeho rasistické a násilnické ideologie a schválení porušování lidských práv milionů lidí ze strany izraelské vlády. Vzhledem k těmto skutečnostem Vás žádáme, abyste zrušil pozvání ministra Liebermana. Rovněž od České republiky, jakožto významného člena Evropské unie, očekáváme, aby:

 • jednoznačně potvrdila, že se nebude podílet na izraelském porušování mezinárodního práva a lidských práv. Konkrétně očekáváme, že Česká republika podpoří vyšetřování založené na zjištěních mise OSN o konfliktu v Gaze,
 • upustila od podpory izraelské politiky vůči Palestincům ve Valném shromáždění OSN,
 • ve shodě s principy mezinárodního práva podporovala zbrojní embargo EU vůči Izraeli a nekupovala izraelskou zbrojní techniku,
 • prosazovala standardy lidských práv, které je povinen dodržovat každý člen EU, a podporovala zrušení asociační dohody, která je podmíněna dodržováním lidských práv,
 • monitorovala všechna izraelská selhání dostát základním kritériím členství v OECD a požadovala, aby Izrael ukončil svou diskriminační politiku, která porušuje pravidla OECD,
 • vyslala nezávislé pozorovatele, kteří by monitorovali izraelské porušování lidských práv na okupovaných palestinských územích včetně Východního Jeruzaléma,
 • protestovala proti vlně rasistických legislativních návrhů, které byly přijaty v Knessetu, nebo o nich má být hlasováno, a prosazovala sankce proti Izraeli, pokud tyto zákony nebudou odvolány,
 • nepodporovala uzavírání kontraktů s firmami, které jasně porušují mezinárodní právo svou podporou fungování a budování nelegálních osad v okupované Palestině. Takové smlouvy by Česká republika neměla podepisovat, dokud tyto firmy nezastaví materiální a finanční podporu ilegální okupace palestinských území.

Rádi zodpovíme Vaše dotazy či připomínky.

Se srdečnými pozdravy

Noa Abend
Ronnie Barkan
Ruth Edmonds
Shir Hever
Tikva Honig-Parnass
Dr. Anat Matar
Ofer Neiman
Dr. David Nir
Vardit Shalfy
Tali Shapiro
Kobi Snitz

Za skupinu BOYCOTT! Supporting the Palestinian BDS call from within www.boycottisrael.info | admin@boycottisrael.info


Open Letter from Israeli citizens to the Czech Foreign Minister

Please do not support apartheid, racism and occupation – Please do not welcome Avigdor Lieberman in Prague!

We are a group of Israeli citizens who are deeply concerned about our government’s policies of racism, apartheid and occupation, and the European Union’s complicity in these policies. It has been brought to our attention that the Israeli Foreign Minister Avigdor Lieberman is expected to visit Prague this week, in order to “deepen crucial strategic cooperation” and discuss the so-called “peace process”, as reported by your local media. Cooperation of this type means increased complicity of the Czech Republic in Israeli crimes. We are therefore writing to you to ask that you assume your responsibility to uphold basic principles of international law and human rights in Israel/Palestine. In particular we are asking you not to invite Israeli Foreign Minister, a notorious racist, to an official visit in Prague.

The Israeli government is not a peacemaker. Last summer, our government committed a massacre in Gaza. The Israeli army killed over two thousand people, including more than five hundred children.

The massacre in Gaza was committed by a government in which Mr. Lieberman plays a key role. In fact, as a member of the Israeli government cabinet, he is personally responsible for the initiating and approving the attacks on Gaza’s population, which amount to severe violations of international law and war crimes.

It should also be stressed that Minister Lieberman is personally guilty of the worst kind of racist Incitement against Israel’s Palestinian citizens. Mr. Lieberman is now advocating a plan to transfer Israel’s Palestinian citizens by various “incentives”.

Inviting Minister Lieberman to Prague amounts to an endorsement of his racist and violent ideology, as well as the Israeli government’s appalling human rights violations against millions of human beings. In view of the above-mentioned facts, we are calling on you to immediately rescind the invitation to Mr. Lieberman.  We also expect the Czech Republic, as a prominent member of the EU, to:

 • Clarify, in the most unequivocal manner, that from now on, it will not be complicit in Israel’s violations of international law and human rights. In particular, we expect the Czech Republic to support an investigation based on the findings of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict.
 • Abstain from supporting Israeli policies towards the Palestinians at the United Nations (GA).
 • Promote an EU arms embargo on Israel, in accordance with the tenets of international law, and abstain from purchasing Israeli weaponry.
 • Uphold the standards of human rights which every member of the EU is obliged to follow, and promote the revocation of the EU-Israel association agreement, due to Israel’s severe violations of human rights.
 • Monitor all of Israel’s failures to meet the elementary criteria for membership in the OECD, and demand that Israel end all discriminatory policies that violate OECD guidelines.
 • Send independent observers to monitor Israel’s human rights violations in the occupied Palestinian territories, including East Jerusalem.
 • Monitor and protest against a wave of racist legislation proposals that have been adopted by the Knesset, or are about be voted on by it, and promote sanctions against Israel if these laws are not repealed.
 • Cancel contracts and operations in the Czech Republic by Israeli and international companies that are clearly violating International Law through their illegal operations in servicing and building illegal settlements in occupied Palestine. Contracts should not be signed nor implemented until these companies cease their material and financial support for the illegal occupation of Palestinian territory.

We will gladly address any question or comment you may have.

Sincerely,

Noa Abend
Ronnie Barkan
Ruth Edmonds
Shir Hever
Tikva Honig-Parnass
Dr. Anat Matar
Ofer Neiman
Dr. David Nir
Vardit Shalfy
Tali Shapiro
Kobi Snitz

On behalf of BOYCOTT! Supporting the Palestinian BDS call from within www.boycottisrael.info | admin@boycottisrael.info

This entry was posted in Kampaně and tagged , , , . Bookmark the permalink.