Průlomová zpráva: Jak Evropa pomáhá udržet ilegální izraelské osady

Stále aktuální informace, především v souvislosti s urgentní výzvou sankcí proti nelegálním osadám a výzvou 23 europoslanců žádající pozastavení Asociačních dohod mezi EU a Izraelem. Žádejte české europoslance o zavedení sankcí vůči osadám.

4. prosince 2012 | Occupied Palestine a The Rights Forum

Dvacet dva evropských sociálních organizací prezentovalo na konci října 2012 zprávu nazvanou „Obchod s mírem – Jak Evropa pomáhá udržet ilegální izraelské osady“.

trading-away-peace

V úvodu zprávy poukázal Hans Van Dem Broek, holandský ex-ministr zahraničních věcí, bývalý eurokomisař a člen Council of Advice of The Rights Forum, na důležitá doporučení obsažené ve zprávě a reálné kroky, jak EU a její členové mohou omezit izraelskou politiku osad:

 1. Zajistit správné označení produktů, které jsou nyní klamavě označené jako “vyrobeno v Izraeli”.
 2. Odradit společnosti od obchodování s osadami nebo investic do osad.
 3. Úplný zákaz importu zboží z osad.
 4. Zabránit daňovým úlevám při importu zboží z osad.
 5. Vyloučit osady ze všech dohod a ustanovení uzavřených mezi EU a Izraelem.
 6. Vyloučit zboží a firmy z osad ze státních výběrových řízení.
 7. Vyvlastnit sociální organizace, které investují do osad pod maskou „charity“.
 8. Zabránit finančním transakcím podporujícím osady.
 9. Odradit evropské občany od nákupu nemovitostí v osadách.
 10. Regulovat evropské cestovní kanceláře tak, aby nepodporovaly osady.
 11. Sestavit seznam firem, které falšují původ zboží z osad.
 12. Donutit izraelskou vládu rozlišovat mezi Izraelem a osadami ve statistických zprávách, které předává Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Následuje popis jednotlivých opatření

A.Prodej a import zboží z osad

1. Zajistit správné označení zboží z osad: Jako minimální opatření v souladu se současnou legislativou ochrany spotřebitele musí evropské vlády vydat doporučení, jak správně označit veškeré zboží z osad, tak aby spotřebitel mohl učinit vlastní volbu.

Zboží z osad by mělo být označení např. jako „Západní břeh Jordánu (izraelské osada)“, tak aby bylo jasně odlišené od zboží z Izraele nebo Palestiny. V rámci harmonizace by Evropská komise měla vydat taková doporučení pro celou EU.

2. Odradit společnosti obchodovat s osadami nebo do nich investovat: Jako důraznější opatření než označení zboží by měly národní vlády vydat formální doporučení importérům a dalším firmám přestat nakupovat zboží z osad a vyvarovat se obchodnímu a investičnímu styku s osadami. Doporučení OECD pro mezinárodní společnosti a doporučení OSN Principy obchodu a lidských práv by mohly sloužit jako základní rámec. Společnosti obchodující s osadami by měly být pohnány k odpovědnosti. Pozice norské vlády k Západní Sahaře, která odrazuje od „obchodu, investic, těžby a dalším formám obchodu“ je dobrým příkladem.

3. Úplně zakázat import zboží z osad: Jako další opatření by mohly vlády právně zamezit zboží z osad od vstupu na trh EU. Obchodování s tímto zbožím je v protikladu se zahraniční politikou EU a – alespoň u zboží vyžadujícího použití neobnovitelných zdrojů jako např. voda nebo minerály – jde přímo o porušení mezinárodního práva. Irská vláda volá po celkovém zákazu importu z osad v rámci EU, ale v mezidobí by takovéto opatření mohlo být implementováno národními vládami. Zákaz dovozu zboží z osad není zákazem dovozu zboží z Izraele – takový krok tato zpráva nedoporučuje.

B. Vyloučení osad z vazeb mezi EU popř. národními vládami a Izraelem

4. Zajistit, aby zboží z osad nebylo zvýhodněno v rámci preferenčního přístupu na trh: Jako komplementární k výše uvedeným opatřením ohledně prodeje a importu, musí EU a EFTA přezkoumat „technická ustanovení“ s Izraelem, tak aby zboží z osad bylo skutečně vyloučeno z preferenčního přístupu na trh. K tomu a k zajištění současných direktiv EU je třeba, aby izraelští exportéři označovali skutečný původ zboží a ne jen jako „vyrobeno v Izraeli“.

5. Vyloučit osady z bilaterálních smluv a kooperačních nástrojů: EU a národní vlády musí zajistit, aby veškeré smlouvy a kooperační nástroje nemohly být aplikovány na osady.

 • Veškeré dohody s Izraelem musí zahrnovat jasné teritoriální klauzule bez ohledu na izraelské vlastní zákony. Nově ratifikovaná smlouva ACAA, která nemá teritoriální klauzule, by měla být implementována, jen pokud Izrael formálně omezí její aplikaci na samotný Izrael.
 • Pravidla kooperačních programů, včetně nyní diskutovaného vědeckého programu Horizon2020, musí obsahovat legální opatření k vyloučení osad.
 • Národní vlády musí aplikovat stejný přístup a opatření na jejich bilaterální smlouvy s Izraelem.

6. Vyloučit osady z vládních tendrů: Instituce EU, vlády a státem sponzorované entity by měli specifikovat, že žádné produkty nebo služby pocházející z osad nebudou použity při plnění smluv k zajištění např. dodávek zboží nebo cateringových služeb. To musí být zajištěno dříve než bude Izraeli dovolen širší přístup na trh veřejných zakázek, tak jak je to zahrnuto v Akčním plánu EU- Izrael.

C.Finanční transakce s osadami

7. Vyloučit organizace financující osady z daňových výhod: Národní vlády musí zajistit, že dary organizacím financujícím osady nejsou daňově odečitatelnou položkou. Rozhodnutí norské vlády ze září 2012 vyloučit Karmel Instituttet, norskou organizaci sbírající dary pro osady, ze seznamu daňově odečitatelných příjemců darů může sloužit jako model.

8. Zamezit finančním transakcím podporujícím osady a související aktivity: Jako obsáhlejší opatření, navíc doporučené představiteli misí EU v okupované Palestině, by měly vlády uplatnit restriktivní opatření vůči finančním transakcím občanů, firem a společností k podpoře osad vzhledem k porušování mezinárodního práva. I bez opatření na úrovni EU mohou být tyto implementovány na úrovni jednotlivých vlád.

D.Další opatření

9. Odradit evropské občany od nákupu nemovitostí v osadách: Národní vlády musí vydat formální doporučení občanům nekupovat nemovitosti v osadách, upozornit je na nelegálnost osad a na neurčitý právní status těchto nemovitostí po ustanovení Palestinského státu. Některé státy EU již toto doporučení vydaly, ale jeho síla by měla být posílena implementací všemi státy.

10. Regulovat evropské cestovní kanceláře, tak aby nepodporovaly osady: Podle doporučení představitelů misí EU v okupované Palestině, musí národní vlády vydat pravidla pro cestovní kanceláře a vyloučit obchod s osadami skrze služby hotelů, transportních autobusových firem, archeologických nalezišť apod.

11. Sestavit seznam firem, které falšují původ zboží z osad: Jak je požadováno Evropským parlamentem, Evropská komise by měla vytvořit seznam exportních firem, které neustále záměrně udávají původ zboží z Izraele, přestože pochází z osad, s cílem získat preferenční podmínky. Takové opatření by bylo komplementární k opatření 4 (viz výše).

12. Donutit izraelskou vládu rozlišovat mezi Izraelem a osadami ve statistických zprávách, které předává OECD: Evropské vlády a další členové OECD musí požadovat, aby statistická data dodávaná Izraelem rozlišovala mezi samotným Izraelem a osadami. Tím se zamezí validování (uznání platným) porušování mezinárodního práva. Před přistoupením k OECD v 2010 se k tomuto Izrael zavázal, OECD však dosud nezačalo požadovat plnění tohoto závazku ze strany Izraele.

This entry was posted in Píše se jinde and tagged , , , . Bookmark the permalink.