Odpověď Rady České televize na stížnost na zpravodajství o konfliktu v pásmu Gazy (srpen 2014)

RCTDne 8. srpna 2014 podal Zdeněk Jehlička stížnost Radě České televize. Rada ČT stížnost projednávala na zasedání Rady ČT dne 10.12.2014 — záznam jednání si můžete poslechnout zde (od123:00 do 138:00) — debata sama o sobě by stála za samostatnou analýzu (viz pozn. níže). Odpověď Rady ČT na stížnost dole.

V Praze dne 10. prosince 2014

Vážený pane Jehličko,

Rada České televize se zabývala podrobně Vaší stížností z 27. srpna 2014. V zájmu objektivního posouzení si vyžádala i stanoviska generálního ředitele k jejímu obsahu.

Do diskuse v pořadu byli přizváni dva hosté z opačných názorových proudů. Pro moderátora je náročné, když je jeden z hostů ve studiu a druhý na tzv. telemostu. Druhý host slyší to, co se děje, s mírným zpožděním, proto i moderátor (ka) musí někdy přerušit hovořícího hosta ve studiu, počítat se zpožděním. Na diváka to může působit rušivě.

Rada České televize zastává stanovisko, že v jednom pořadu nelze řešit palestinsko-izraelský konflikt v celé jeho složitosti. A potvrzuje to i fakt, že na zprávy, diskusní pořady atd., které řeší složité konflikty a války, docházejí Radě ČT zcela protichůzná stanoviska stěžovatelů.

Pokud jde o obrazové ilustrační záběry k demonstracím proizraelským a protiizraelským, resp. propalestinským a protipalestinským, ty byly doprovozeny slovním komentářem, který hovořil i o tom, že jde o akce, které se uskuteční. Rada ČT ve svých stanoviscích přesto doporučuje, aby nápis ilustrační záběry byl užíván vždy, v co nejdelším časovém úseku. A to, i když je zřejmé, že jde o ilustrační záběry. Už z toho důvodu, že ne každý divák musí vidět reportáž od začátku.

K palestinsko-izraelskému konfliktu se bude Česká televize i pořad Události, komentáře bezpochyby ještě mnohokrát vracet. Politickou nestrannost zpravodajství ČT, jeho politickou neutralitu, vyváženost, věcnost, pravdivost v kontextu a čase proto posuzuje Rada ČT komplexně, podle veřejně známých kritérií. Podklady jsou získávány z nezávislých zdrojů na ČT i Radě ČT.

Na základě komplexního vyhodnocení Rada ČT (v rozsahu, jak jí ukládá a umožňuje Zákon o České televizi) hodnotí kvalitu zpravodajství ČT. Výsledky prezentuje každoročně ve Výroční zprávě Rady ČT, kterou schvaluje PS ČR. Dvakrát za rok Rada ČT hodnotí pololetní Prezentaci výsledků analýzy zpravodajství. A stejně tak dvakrát ročně posuzuje Informace o stavu, změnách a rozvoji TV kanálu ČT24. Rada hodnotí a schvaluje i Analýzu publicistických pořadů Reportéři ČT a 168 hodin a diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce.

Na nestrannost, vyváženost zpravodajství dohlíží samozřejmě i redakce zpravodajství. Základem je editorský vícestupňový systém kontroly. Pokud by měli zpravodajové pocit, že vedení redakce porušuje Etický kodex zpravodajství ČT, mohou se obrátit na Editoriální panel, který je sedmičlenný a zasedají v něm i volení zástupci redakcí. Tento panel byl ustanoven v roce 2014.

Dalším arbitrem případných sporů je Etický panel ČT. Ten je pětičlenný, funkce v něm je čestná. Zasedají v něm všeobecně respektované osobnosti. Kompletní zprávy o posuzování nestrannosti a vyváženosti zpravodajství ČT jsou k dispozici na webu Rady ČT. Zprávy obsahují i popis metodologie. Podklady pro hodnocení zpravodajství ČT se zpracovávají především pro Radu ČT a ta na jejich vytváření také dohlíží.

Vážený pane Jehličko, velice si vážíme každého názoru a kritiky, otevřeně o názorech diváků diskutujeme s vedoucími redaktory zpravodajství. Živé zpravodajství nese vždy určité riziko nepřesností. Vaše připomínky vnímáme jako podnět ke zlepšení a zpřesnění práce redakce zpravodajství.

Rada ČT konstatuje, že neshledává porušení zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů ani Kodexu České televize. Přesto ještě jednou konstatujeme, že Vašimi kritickými poznámkami se zabývala Rada ČT i zpravodajská redakce velmi zodpovědně.

Jménem Rady ČT, s pěkným pozdravem,

Mgr. Jaroslav Dědič
předseda Rady ČT

 Rada1_smallRada2_small

 

 

 

Poznámka:

Ze záznamu rady vybíráme pro zajímavost stanovisko jednoho z členů, Michala Hausera, jehož verze odpovědi neprošla (byly navrženy dvě verze odpovědí na stížnost Zdeňka Jehličky). Měla mj. obsahovat následující odstavec:

Moderátor se možná soustředil na několik dílčích otázek, neuvedl však zásadní skutečnost, že podle Rady bezpečnosti OSN, Valného shromáždění, některých zemí a řady lidskoprávních organizací, jako je Amnesty International, je okupace palestinských území ze strany Izraele nelegální. Na tuto otázku jistě není ve světě ani v ČR zcela shodný názor, ale moderátor měl uvést toto relevantní stanovisko vzhledem k indikátoru přesnosti a úplnosti, jež se uplatňuje v současné metodice hodnocení kvality zpravodajství ČT.

Michal Hauser k tomu při jednání dále dodal:

Samozřejmě zde bylo možné uvést mnoho dalších skutečností v rámci tohoto pořadu, ale pokud nezazněla tato skutečnost, která se týká otázky legálnosti nebo nelegálnosti okupace palestinského území ze strany Izraele, tak celá tato věc se posuzuje pouze z určitého hlediska, tudíž dochází k určitému zkreslení celého rámce, ve kterém se to odehrává. Považuji to za relevantní informaci, která má vyvážit názor té druhé strany a hovořil jsem o indikátoru přesnosti a úplnosti právě z tohoto důvodu.

Celý záznam jednání Rady ČT: http://www.ceskatelevize.cz/rada-ct/prenos-jednani-po-internetu/?IDEC=214%20251%2000056/0022 (123:00–138:00)

Související:

Lukáš Střítecký: Rada České televize podporuje nevyvážené zpravodajství

This entry was posted in Zprávy and tagged , . Bookmark the permalink.