Stížnost Radě ČT s příklady konkrétního porušení Kodexu ČT ve věci zpravodajství o válce proti Gaze

14. května 2024

Dne 14. 5. 2024 byla podána stížnost Radě ČT s příklady konkrétního porušení Kodexu ČT ve věci zpravodajství o válce proti Gaze. Text stížnosti, který nám byl poskytnut, přikládáme.

Vážená Rado České televize,

obracím se na vás se stížnosti na způsob, jakým redakce zpravodajství a publicistiky ČT pokrývala, resp. kontextualizovala „agendu izraelsko-palestinského konfliktu“ nastolovanou mezi 8.10. – 31.12. 2023.

Tříměsíční obsahová analýza editoriální strategie užité při reprezentaci daného konfliktu naznačuje, že při nastolování a rozvíjení dané agendy porušila ČT řadu profesních pravidel, jejichž naplňování jí ukládá Zákon o České televizi 483/1991 Sb. a Kodex České televize.

I. Shrnutí hlavních profesních selhání

1. zpravodajství České televize dlouhodobě, systematicky, tedy nenáhodně, neplnilo povinnost poskytovat objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů (§ 2, bod 2 Zákona o České televizi),

2. zpravodajství České televize ve vztahu k dané agendě dlouhodobě porušovalo normativní povinnosti vymezené v Kodexu ČT. Zvláště jde o povinnost:

  • poskytovat nestranné zpravodajství, informace a komentáře,
  • respektovat lidskou důstoj­nost, základní lidská práva a svobody (Preambule Kodexu ČT),
  • vytvářet a šířit program a pořady tak, aby (…) odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti.

II. Zdůvodnění

Zákon o ČT a Kodex ČT v článku 5 explicitně vyžaduje, aby zpravodajství a aktuální publicistika ČT dbaly na přes­nost a nestrannost spočívající především ve zjišťování a ověřování skuteč­nosti(bod 5.6).

ČT věnovala při nastolování dané agendy oprávněně dostatečnou pozornost důsledkům nelidského teroristického útoku teroristického hnutí Hamás proti bezbranným izraelským obyvatelům. Bohužel nedostatečně kontextualizovala povahu dané agrese a nedostatečně diferencovala mezi skutečnými teroristy a běžnými obyvateli pásma Gaza.

Vzhledem k tomu, že první tři týdny po teroristickém útoku představovaly etapu hledání výkladových rámců „nového konfliktu“, lze do značné míry akceptovat situační a hodnotové důvody, které vedly zpravodajství ČT ke zvolené editoriální strategii, respektive k prvotnímu expozičnímu zarámování dané agendy.

Pokračující rozvíjení agendy ale obhajitelné není a představuje flagrantní porušení profesních pravidel vymezených v Zákoně o ČT a Kodexu ČT. Popis druhé fáze konfliktu (listopad-prosinec 2023), kdy vstoupila izraelská armáda do Gazy s cílem zničit teroristické hnutí Hamás, byl mnohem problematičtější než ony první tři týdny hledání výkladových rámců „nového konfliktu“.

ČT zvolila pro svou editoriální strategii jako dominantní interpretační rámec legitimizaci vojenské akce Izraele. Činila tak mimo jiné i skrze démonizaci běžných obyvatel Gazy, přestože taková hodnotící editoriální strategie je v rozporu s požadavky Kodexu ČT, který explicitně zdůrazňuje nutnost oddělovat zpravodajské a komentativní obsahy.

ČT ve sledovaném období listopad–prosinec 2023 nejen nerespektovala závazná pravidla editoriální nestrannosti, ale také povinnost poskytovat všestranný kontextuálně přesný obrazpopisovaných událostí.[1]

Zvláště povinnost nestranně reprezentovat obě hlavní strany konfliktu nebyla při nastolování dané agendy naplněna. Zvolená editoriální strategie vedla k opakované defavorizaci běžných obyvatel Gazy. Jejich mediální obraz byl konstruován tak, že často splývá rozdíl mezi nimi a teroristickou organizací Hamás.

I způsob vizuální konstrukce utrpení a obětí mezi obyvateli Gazy se výrazně lišil od pokrytí, které nabídly ve stejný den světová média. Například ve srovnání s rozsahem a způsobem vizuální reprezentace, kterou ČT věnovala obětem útoku teroristického hnutí Hamás, bylo utrpení palestinských civilistů prezentováno způsobem, který nezachycoval míru jejich utrpení. ČT tak nenaplnila požadavek přesnosti a nestrannosti spočívající především ve zjišťování a ověřování skutečnosti a nezprostředkovala pravdivý obraz skutečnosti

Srovnej zde:

https://www.reuters.com/video/watch/idRW485701112023RP1/

https://edition.cnn.com/2023/10/31/middleeast/jabalya-blast-gaza-intl/index.html

ČT:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/223411000101101/

Porušena byla i povinnost poskytovat všestranné informace pro svobodné vytváření názorů, jak ji ukládá Kodex ČT. Celý proces nastolování agendy izraelsko-palestinského konfliktu trpí silnou historicko-politickou dekontextualizací a je většinou rámován ahistoricky jako aktuální reakce Izraele na agresi teroristického hnutí Hamás 7. 10. 2023.

Porovnáme-li komplexnost a šíři kontextuálního zakotvení dané agendy v relevantních světových médiích, například ve zpravodajství BBC, ZDF či ORF či NYT, WSJ, Guardian, FAZ, Le Monde, EL País, Corriere della Sera atd., s editoriální strategií ČT, je výsledek pro OTNku nelichotivý. ČT se způsobem, jak pokrývala daný konflikt, de facto vyřadila z hlavního proudu demokratických liberálních euroamerických médií, ke kterým se v polistopadové etapě tak upřímně snažila přiblížit.

Způsob, jak se zpravodajství ČT vyloučilo z hlavního proudu relevantních světových médií tím, že systematicky potlačovalo utrpení palestinských civilistů, ilustruje například příspěvek, který popisuje destrukci školy OSN, jež sloužila jako útočiště uprchlíku. V reportáží[2] dostupné na stránkách stanice Al Jazeera svědek, kterým je asi devítiletý chlapec sděluje: „Byl jsem u toho, když dopadly tři bomby. Vynášel jsem mrtvá těla vlastníma rukama.“ Na chvíli není schopen mluvit a poté s pláčem pokračuje: „Vynášel jsem jiné bezhlavé tělo.“ Při této větě palcem ruky pod svým krkem udělá gesto naznačující dekapitaci. Následně v této reportáži hovoří o tom, že nejsou v bezpečí ani v bezpečném (míněna škola OSN) krytu.

ČT použila identický obrazový materiál, který je na stránkách stanice Al Jazzera dostupný s anglickými titulky. V reportáži ČT se mihne i výše zmíněny chlapec (viz odkaz níže, stopáž 0:50), zvuk je ovšem potlačen ve prospěch komentáře, a to co říká není přeloženo, divák zaznamená pouze dekapitační gesto, které bez informace o tom, co říká, působí, jako kdyby někomu vyhrožoval podřezáním. Jde o další z řady obrazových manipulací, sémantických krádeží svého druhu.

Vidíme zde rozdílný editoriální přístup k zobrazování utrpení palestinských a izraelských civilistů, který ilustruje srovnání s tím, jakou pozornost věnovala přeživší oběti vraždění ze dne 7.10. Alize Samuelové, jejíž utrpení detailně přibližuje, včetně traumatu, které v ní vyvolá vzdálený výbuch rakety. ČT zde umožnila divákům takřka prožít utrpení izraelské oběti. Naopak přímého svědka a nezletilé oběti izraelského bombardování ČT doslova umlčela.

ČT systematicky porušovala povinnost pravdivě, věcně správně a nezkresleně zprostředkovat sociální realitu a manipulativními editoriálními postupy formovala realitu ve prospěch pouze jedné strany konfliktu.

Srovnej zde:

https://www.aljazeera.com/program/newsfeed/2023/11/4/israel-bombs-un-school-in-third-major-attack-on-gazas-jabalia-refugee-camp

ČT:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/223411000101104/cast/1009411/

V této souvislosti si nelze nepoložit otázku, do jaké míry ovlivnilo toto profesní selhání i hluboké podfinancování ČT, které limitovalo redakci, aby alespoň sledovala reflexi dané agendy v relevantních světových médiích? Nebo jde „jen“ o profesní a hodnotovou slepotu? Slepotu, za kterou se skrývá válečná kategorizačně-reduktivní optika, která etnocentricky brání vnímat všechny „barvy světa“ a po bolševicku užívá k „vysvětlení“ sebesložitějších sociálně-politických a kulturních fenoménů binární exkluzi jedné skupiny obyvatel. 

III. Další vybrané ilustrace výše uvedených profesních selhání

1. Porušení bodu 5.6., 5.7 a 5.12 Kodexu

Dne 13.10.2023 v pořadu Události (vstup 13:29) redaktor David Borek uvedl:

Strategickým důvodem je, že Izrael čelí fanatickému nepříteli, který dokonce má kult mučednictví, tudíž je nutné, aby mu byl zasazen tvrdý úder.“

„Zároveň Izrael nemůže vykazovat stejný přístup vedení bojů, jako vykazují jeho protivníci z Hamásu či palestinského Islámského džihádu, včetně pohrdání osudem civilistů.“

Problémem není hodnotící označení teroristického hnutí Hamás jako fanatického nepřítele, ale obrazové zarámovaní příspěvku záběrem přesunu civilního obyvatelstva před zahájením ofenzívy. Jde o zavádějící a stigmatizující praxi, která se opírá o manipulativní práci s několika plány reality, přičemž násilně vytváří dojem jejich kauzálního vztahu. Z pohledu střihové skladby jde o modelovou ukázku sématické krádeže, respektive svévolné manipulace s několika nespojitými plány reality.

Spojení redaktorova výroku a záběrů na neozbrojené civilní obyvatelstvo má potenciál spustit u diváků asociativní řetězec významů propojujících označení „fanatický nepřítel, který má dokonce kult mučednictví“ s běžnými obyvateli Gazy. Jinými slovy připisuje jim skrze negativní konotace i negativní hodnotový status.

ČT

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/223411000101013/cast/1005231/

2) Porušení bodu 5.6. a 5.8 Kodexu

Dne 1.11. 2023 v Událostech Česká televize informovala o izraelském leteckém bombovém útoku na utečenecký tábor Džabálija (příspěvky 0:40- 5:46), jehož důsledkem bylo velké množství civilních obětí. Izraelská armáda nepopřela samotný útok a zdůvodnila jej přítomností velitele Hamásu, přičemž část důsledků bombardování přisoudila skutečnosti, že došlo k propadnutí tunelů Hamásu. ČT na podporu izraelského výkladu události hovořila o dopadu jedné bomby, a rozporovala tak nejen tvrzení Hamásu, že bylo shozeno 8 bomb, ale ignorovala i očité svědectví hovořící o dopadu více bomb, které zveřejnila CNN[3].

Příspěvky ČT k danému tématu tak nejen pracují nekorektně se zdrojováním, ale de facto zamlčují dostupné zdroje. Tím byl porušen bod 5.8 Kodexu ČT, který vyžaduje, aby zpráva byla založena na zjištěných a ověřených údajích. (…) Zamlčení důležité informace nebo potlačení jejího podstatného aspektu bude vždy hrubým porušením tohoto imperativu. 

Zarámování i obsah odvysílaných materiálů jednostranně podporoval izraelskou interpretaci důsledků událostí.

  • Relevanci postoje izraelské armády podpořila ČT samostatným příspěvkem (4:08) v němž uvedla, že tento výklad podpořily analýzy zahraničních odborníků, aniž by uvedla zdroje této informace.
  • Porovnáme-li postup ČT s deníkem The Guardian z téhož dne, vidíme diametrálně odlišný editoriální postup i obraz události. The Guardian konstatuje, že došlo ke shození většího počtu  bomb, než uvádí Izrael, a opírá se o oslovené experty, jejichž identitu zveřejnil[4].
  • Prostor věnovaný izraelské interpretaci událostí je nejen ve výrazném rozporu s tím, jak událost popisovala jiná relevantní zahraničních média, ale bylo jí poskytnuto i více vysílacího času. ČT tak ve svém zpravodajství zamlčela nebo potlačovala relevantní zdroje. Jednalo se např. o tyto skutečnosti, které zveřejnila např. CNN[5]:

a) Úřad OSN pro lidská práva uvedl, že útoky na tábor Džabalja, který je největším uprchlickým táborem v Gaze, „by mohly představovat válečné zločiny“ s ohledem na  „vysoký počet civilních obětí a rozsahu ničení“.

b) Palestinské ministerstvo zahraničních věcí označilo útok za „masakr“ s odkazem na „mrazivé zdokumentované scény“ mrtvých dětí a žen.

c) Saúdská Arábie, Írán, Jordánsko a Egypt útok také odsoudily, přičemž Egypt obvinil Izrael z porušení mezinárodního práva tím, že označil za „nelidské“ cílení na obytnou oblast. “

d) Útok odsoudil premiér skotské vlády.

ČT

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/223411000101101/cast/1008897/

3. Porušení bodu 5.1 a 5.9 Kodexu

ČT v Událostech ze dne  2. 11. 2023 (příspěvek 4:42, čas 1:42), uvedla:

„Politické vedení Hamásu zatím z bezpečí exilu v Kataru a Libanonu vyzývá Palestince k nesmiřitelnému boji s Izraelem.“

Uvedený rozhovor s mluvčím Hamásu Ghazi Hamadem byl původně publikován v libanonské televizi LBCI dne 24.10. 2023[6]. Z celkového rozhovoru o délce 78 minut proizraelská TV Memri z arabštiny přeložila část rozhovoru v celkové délce 2:44 minut a zveřejnila dne 1.11.2023.

Ovšem ani v oné krátké části rozhovoru zveřejněném na TV Memri[7] není obsažena výzva směrem k nesmiřitelnému boji Palestinců s Izraelem, jak tvrdí ČT.  Mluvčí Hamásu hovoří jménem organizace, obhajuje její kroky a vyjadřuje připravenost Hamásu dále bojovat, aniž by se jakkoliv obracel na Palestince. 

Příspěvek odvysílaný ČT navíc postrádá aktuální nezbytné kontextuální zarámování, kterým bylo prohlášení politického vůdce Hamasu Ismaila Haníjeho, který 1.11. 2023 navrhl okamžité příměří včetně výměny vězňů a „otevření politické cesty k vytvoření nezávislého palestinského státu“, a to včetně připravenosti Hamásu vést politické vyjednávání o dvoustátním řešení. Tuto informaci dne 2.11. 2023 v 2:59  zveřejnil server Times of Israel  a byla dostupná i na CNN. Times of Israel patří mezi informační zdroje využívané ČT a jejich zpravodaji v Izraeli.[8]

ČT tak ve svém zpravodajství hrubě zkreslila relevantní informace a neumožnila svým divákům, aby si utvořili svobodně vlastní názor na základě všestranných a nestranných informací.

Srovnej zde:

https://www.timesofisrael.com/as-idf-advances-in-gaza-hamas-chief-haniyeh-claims-to-seek-political-negotiations/

https://edition.cnn.com/2023/11/02/middleeast/israel-gaza-hamas-war-jabalya-camp-strike-intl-hnk/index.html

ČT

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/223411000101102/cast/1009071/

4) Porušení bodu 5.1 a, 5.6 a 5.12 Kodexu

V Událostech ze 4.11. 2023 ČT (4:39) ČT informovala, že: „OSN potvrdila, že zásah dostala v táboře Džabalíja i škola pod její správou“. Izrael ale z útoku přímo neobvinila a konstatovala, že: „Ověřit Hamásem udávaných nejméně 15 obětí ani to, co se přesně stalo. není možné.“ (0:43)

Tvrzení ČT je ale v rozporu s vyjádřením samotné izraelské armády, která uvedla že zásah školy mohl být důsledkem izraelské palby namířené na jiný cíl v jejím blízkém okolí. Tuto informaci zveřejnila CNN 4.11., a současně uvedla, že šéf agentury UNRWA potvrdil zabití 20 obětí[9]

ČT tak ve svém zpravodajství hrubě zkreslila relevantní informace a neumožnila svým divákům, aby si utvořili svobodně vlastní názor na základě všestranných a nestranných informací.

ČT

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/223411000101104/cast/1009411/

5) Porušení bodu 5.14 a 13.1 Kodexu

Výše uváděné porušení z roku 2023 pokračovalo zjevně i v roce 2024. V Událostech ze dne 9. 4. 2024 v příspěvku (5:35) věnovaném plánům Izraele zaútočit na město Rafáh a po uvedení informací o mezinárodní kritice takovéhoto kroku byl poskytnut prostor vysídlené Palestince, která říká: „Žili jsme tu šťastně s rodinou. Pak přišla válka a Židé bombardovali náš dům. Od té doby jsme žili až do dneška ve škole.

Uvedené vyjádření ČT slovy svého redaktora komentovala takto: „Jenže válka sem nepřišla bezdůvodně. I z tohoto města dne 7. října vyrážela vražedná islamistická komanda do Izraele a část místních obyvatel tehdy tleskala. A i teď se sem vracej nejen civilisté, ale i Hamás. Už odteď dvakrát odpaloval rakety na Izrael.“

Zvolený komentář vede de facto polemiku s nepřítomnou respondentkou, kterou spojuje bez jakýchkoliv důkazů s teroristickým hnutím, navozuje dojem, že je minimálně nepřímo zodpovědná za odsouzeníhodné teroristické činy hnutí Hamás, a činí ji potenciálně legitimním vojenským cílem izraelské armády.  Reportér tak podporuje nerozlišující zobrazování palestinských civilistů a de facto vynáší rozsudek nad jejich kolektivní vinou[10]. Činí tak přesto, že je pravděpodobné, že i on někdy slyšel o klíčové práci Karla Jasperse[11].

Stěžovateli se nepodařilo dohledat reportáž ČT, kdyby např. oběti útoku Hamásu ze 7. 10. byly kontextualizovány obdobným legitimizačním způsobem, který by např. uváděl fakta, že útok nepřišel bezdůvodně, ale je důsledkem dlouhotrvající blokády pásma Gazy, okupace palestinských území, anebo že obyvatelé Izraele se shromažďovali, aby oslavovali bombardování Gazy[12].

Tímto hodnotícím soudem ČT vyvolává dojem, že případný útok Izraele na město Rafáh navzdory kritice mezinárodního společenství je omluvitelným kolektivním trestem ve vztahu k odlišné etnické a náboženské skupině.

V tomto kontextu stěžovatel shledává porušení bodu 13.1 Kodexu „Program České televize nesmí v divácích vyvolávat nebo utvrzovat představy, že lidé náležející k určité rasové, národnostní, etnické nebo sociální skupině mají pro tuto svoji skupinovou příslušnost jiné postavení ve společnosti než ostatní.“

ČT

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/224411000100409/cast/1038263/

Z výše uvedených důvodů podáváme stížnost ve věci porušení § 2 odst.2 a) zákona č. 483/1991 Sb. a Kodexu České televize kvůli neposkytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů.


[1] Možná i proto si ČT účelově zadala obsahovou analýzu zpravodajského pokrytí dané agendy jen na období října 2023 s předpokladem, že bude moci „píárizovat pozitivní zjištění analýzy“. Činí tak ostatně pravidelně, naposledy například manipulativním ne/zadáním „analýzy“ zpravodajského pokrytí masakru na pražské FF UK koncipované v duchu nejlepších tradic domácí pozitivní konstruktivní kritiky, na věčné časy a nikdy jinak.

[2]https://www.aljazeera.com/program/newsfeed/2023/11/4/israel-bombs-un-school-in-third-major-attack-on-gazas-jabalia-refugee-camp

[3]     https://edition.cnn.com/2023/10/31/middleeast/jabalya-blast-gaza-intl/index.html

[4]     https://www.theguardian.com/world/2023/nov/01/jabalia-camp-airstrike-gaza

[5]     https://edition.cnn.com/2023/10/31/middleeast/jabalya-blast-gaza-intl/index.html

[6]     https://www.lbcgroup.tv/watch/68480/ghazi-hamad/en.

[7]     https://www.memri.org/reports/hamas-official-ghazi-hamad-we-will-repeat-october-7-attack-time-and-again-until-israel

[8]     https://ct24.ceskatelevize.cz/tema/the-times-of-israel-1453

[9]In response to CNN’s question about the strike, the IDF said Saturday, “A report was received that a school was hit. According to a preliminary inquiry, the IDF did not target the location, but the explosion may have been a result of IDF fire aimed at another target. The circumstances of the incident are under review.” https://edition.cnn.com/middleeast/live-news/israel-hamas-war-gaza-news-11-04-23/index.html

[10]    https://cs.wikipedia.org/wiki/Kolektivn%C3%AD_vina

[11]    https://search.mlp.cz/cz/titul/otazka-viny/2586440/#book-content

[12]    https://www.theguardian.com/world/2014/jul/20/israelis-cheer-gaza-bombing

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.