Okupace mysli na ČT: Stížnost Radě ČT na hrubé zkreslení originální verze vysílaného dokumentu

Publikujeme stížnost Zdeňka Jehličky adresovanou Radě České televize ve věci překladu dokumentárního filmu Okupace mysli aneb Mediální válka o americké veřejné mínění (The Occupation of the American Mind: Israel’s Public Relations War in the United States) vysílaného v roce 2017 na ČT.

Odesílatel:
Jméno: Zdeněk Jehlička

Příjemce:
Česká televize
Rada ČT
Kavčí hory
140 70 Praha 4

V Praze 29. května 2017

Věc: stížnost na hrubé zkreslení originální verze vysílaného dokumentu

Vážená Rado ČT,

podávám tímto stížnost na českou dabovanou verzi dokumentárního snímku The Occupation of the American Mind: Israel’s Public Relations War in the United States (USA, 2016), který Česká televize uvedla premiérově dne 7. 5. jako kanadský (sic) dokument pod názvem Okupace mysli aneb Mediální válka o americké veřejné mínění.

Hrubým zásahem do původního dokumentu došlo k porušení Zákona o právu autorském č. 121/2000 Sb., zejména § 11, odstavce 3:

Autor má právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do svého díla, nestanoví-li tento zákon jinak. Je-li dílo užíváno jinou osobou, nesmí se tak dít způsobem snižujícím hodnotu díla. Autor má právo na dohled nad plněním této povinnosti jinou osobou (autorský dohled), nevyplývá-li z povahy díla nebo jeho užití jinak, anebo nelze-li po uživateli spravedlivě požadovat, aby autorovi výkon práva na autorský dohled umožnil.

Zákona o České televizi č. 489/1991 sb. a to zejména
§ 2, odstavec 2 a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů

a Kodexu České televize ze dne 2. července 2003, zejména
Preambule, písmene c) poskytuje nestranné a nezávislé zpravodajství, informace a komentáře
a čl. 5 Péče o informace ve zpravodajství a aktuální publicistice

Na důkaz svého tvrzení uvádím:

Srovnáním s originálním přepisem poskytnutým producentem filmu bylo zjištěno, že český přepis a z něj vycházející dabing je na mnoha místech nepřesný, ale, což je daleko závažnější, přidává text, který v originále není, nebo naopak vynechává něco, co v původním filmu je. Česká verze je tak na několika místech obsahově odlišná od originálu a spolu s dabingem tím v důsledku zkresluje i vyznění filmu samotného. A to bez souhlasu a proti vůli jeho producenta Suta Jhallyho. A paradoxně u filmu, který se zabývá mediální manipulací.
Mezi nejkřiklavější obsahová zkreslení ČT, a to pouze do prvních 10 min. filmu, uvádím mimo jeho název tyto příklady:

 • min. 1:40: „Co však Izraelci zdůrazňují a Palestinci rádi pomíjejí, že předtím na židovská území dopadly stovky raket vystřelených z pásma Gazy“. – v originále není
 • min. 1:56: původních „wounding tens of thousands“ překládá ČT jako „tisíce zraněných“
 • min. 1:59: „overwhelming majority“ je podle ČT „nezanedbatelnou částí“
 • min. 2:20: „The sheer scale of the attacks sparked outrage and condemnation around the world“ je přeloženo jako „Mohutný útok vyvolal u zastánců palestinské strany vlnu kritiky“
 • min. 07:04: „But there was a basic problem with the choice from the start. Palestine was already home to hundreds of thousands of Palestinian Arabs, who had been living in Palestine for centuries“ je přeloženo jako „ve Svaté zemi … se však mezitím zabydleli Arabové“
 • min. 08:52: ” in memory of the hundreds of thousands of Palestinians who were driven from their homes to make way for the new Jewish state“ – překlad chybí
 • min. 08:55: „All told, approximately 700,000 people, more than half of Palestine’s native population, were uprooted“ – přeloženo jako své domovy opustilo přibližně 700 tisíc Palestinců
 • min. 08:58: „Z Maroka, Iráku, Jemenu, Tuniska, Egypta, Libye, Alžírska a dalších arabských zemí se naopak do Izraele uchýlilo asi 600 tisíc Židů“ – v originále není

Film v české verzi postrádá běžný seznam těch, kteří se podíleli na originální a české verzi.

Tímto hrubým zkreslením a nepravdivým vysíláním došlo k porušení zákona ČT, Kodexu ČT i ke zpronevěře poslání ČT jako média veřejné služby.

Jelikož svévolné zásahy redakce ČT považuji za alarmující, žádám tímto:

 • nové uvedení dokumentu se správných překladem a dabingem a zdůvodněním, proč a z jakého podnětu došlo k neautorizovaným zásahům do původního filmu
 • omluvu České televize v hlavním vysílání Událostí ČT + ve třech denících na náklady ČT
 • odvolání vedoucího zodpovědné redakce

Věřím, že členové Rady ČT se budou zabývat pouze obsahovou stránkou stížnosti a zdrží se při jejím projednávání osobních interpretací tzv. izraelsko-palestinského konfliktu.

S pozdravem

Zdeněk Jehlička

 

Příloha:

 • Originální přepis filmu poskytnutý producentem Sutem Jallym
 • Přepis do českého jazyka autorizovaný ČT

Na vědomí:

 • producent filmu Sut Jally
This entry was posted in Kampaně and tagged , . Bookmark the permalink.